Partnerskab med Forældre

Distriktsskoleleder Sara Johansen, Særslev-Hårslev Skolen, Nordfyn og chefkonsulent Magne Uldall-Jessen, MUKON

De professionelle i dagtilbud og skole skal inddrage forældrenes viden om deres børn

Særslev-Hårslev Distriktsskole planlægger at etablere et ligeværdigt partnerskab med forældre om deres børns udvikling, trivsel, læring og dannelse, så børnene bliver mere livsduelige og robuste. Vi vil respektere, at forældrene har størst kendskab til barnet og dets udvikling, hvorfor deres viden skal inddrages meget mere i de professionelles samvær med barnet.

Forældrene skal inviteres til årlige udviklingssamtaler med en pædagog eller en lærer, der kender barnet godt. Udviklingssamtalen skal fokusere på barnets styrker og skal resultere i en skriftlig udviklingsplan udarbejdet af forældre og pædagog eller lærer i fællesskab. Udviklingsplanen vil sikre, at begge parter trækker på samme hammel. Samtalerne skal forberedes og gennemføres med afsæt i positiv psykologi.

Samfundet har stort behov for, at børn trives og lærer optimalt i daginstitution, skole og SFO. Indsatsen for at bryde den sociale arv skal lykkes bedre. Undersøgelser foretaget af danske forskere gennem de seneste år har vist, at forældre gerne vil modtage vejledning til, hvordan de hjemme kan styrke deres børns kompetencer i at lære og indgå i fællesskaber. Et opdragelsespanel fremkom i 2018 med forslag til handlinger om, at dagtilbud skal:

  • afstemme forventninger mellem dagtilbud og hjem
  • gennemføre børnehave-hjem-samtaler
  • inddrage forældre i at forme værdierne i dagtilbud

EGMONT Fonden har i august 2019 udgivet en publikation: Når store børn bliver små – giv alle børn en god skolestart. Fonden skriver, at en god skolestart opstår, når børnene oplever en tryg overgang fra dagtilbud til skole, når de udvikler positive relationer til andre børn, og når de har lyst til at lære.

EGMONT Fonden skriver:

  • En god skolestart skal forberedes allerede, medens børnene går i børnehave
  • Pædagoger og lærere skal samarbejde om overgangen til skolen
  • Forældrenes medvirken i børnehaven har betydning for en god skolestart

Gennem Projekt Partnerskab med Forældre ønsker vi at dokumentere, at alle børns læring, trivsel, udvikling og dannelse derved forbedres. Projektet forventes også at medvirke til at bryde den sociale arv. Det er forsøgt mange gange tidligere. Vores projekt adskiller sig ved primært at fokusere på samarbejde mellem forældre og lærere eller pædagoger i modsætning til mange andre tiltag, der har fokuseret mest på samarbejde mellem forskellige fagpersoner.

Projektet starter i 2020 med at pædagoger og lærere fra dagtilbud og skole uddanner sig i at føre udviklingssamtaler med forældre. De professionelle skal træne i at lytte, være nærværende, være nysgerrige, stille systemiske spørgsmål, give feedback og være åbne og fleksible for at kunne indgå aftaler med forældrene om proces og resultat. De professionelle skal give slip på den indstilling, at de ved bedst. De skal have mod og lyst til at møde forældrene med blankt papir. De professionelle skal respektere, at forældrene kender deres barn bedst og har den største indflydelse på barnets udvikling.

Pædagoger og lærere skal træne i at føre samtaler baseret på positiv psykologi. De professionelles øgede kompetencer i kommunikation vil også gavne det interne samarbejde på arbejdspladsen samt improviserede kontakter med forældre.

Alle medarbejdere skal også trænes i mødefacilitering, så de tilrettelægger og gennemfører attraktive møder med aktiv inddragelse af forældrene i den fælles opgave. Forældremøderne i både dagtilbud og skole skal nytænkes. Møderne skal organiseres, så de professionelle kun giver korte faglige input, hvorefter forældrene fører dialog om synspunkter og erfaringer. Forældrene får stort udbytte af at høre, hvordan andre forældre håndterer udfordringer omkring deres barn.

Fokus i Projekt Partnerskab med Forældre er årlige udviklingssamtaler om barnet, hvor forældrene starter med at fortælle pædagog eller lærer, hvilke styrker deres barn har. Forældrene fortæller også, hvilke udfordringer de oplever, at barnet har for at være velfungerende. Forældrene skal opfordres til at forberede sig inden samtalen. Hvis det ikke er sket, skal forældrene starte med at reflektere over sit barns styrker og nedskrive stikord herom. Det vil være uvant for de fleste forældre, at det er dem, der skal starte med at fortælle. Det er vigtigt, at de professionelle er tålmodige og holder sig tilbage, for at give plads til at forældrene får mod og lyst til at starte.

Pædagogen eller læreren skal også forberede sig ved at skrive stikord om barnets styrker og udfordringer. Den professionelle skal kun nævne få udfordringer. I samtalen skal begge parter fortælle, hvad de gør for at styrke barnet. Det er givende for forældre, når pædagog eller lærer forklarer, hvad der sker i dagligdagen i institution eller skole, så forældrene kan få inspiration til, hvordan de kan støtte hjemme. Pædagog eller lærer får større forståelse for barnets virkelighed ved at lytte aktivt til forældrene.

Forældre og de professionelle skal aftale, hvilke emner de vil samtale om. Det skal sikre, at samtalen bliver målrettet og vedkommende. Forældrene skal føle, at de sætter dagsordenen for indholdet, hvor den professionelle skal tage ledelse af processen. 

Forældre og den professionelle udarbejder ved afslutning af udviklingssamtalen en plan for, hvad begge vil gøre for at styrke barnets udvikling i den kommende periode. Begge parter skriver under på planen, og forældrene får en kopi med hjem. Det aftales hvornår, der følges op på udviklingsplanen. Udviklingssamtalen slutter med at evaluere, hvad der var godt, og hvad der måske kunne have været endnu bedre.

Det centrale i projektet er en årlig udviklingssamtale á 60-90 min. varighed og med 20 min. opfølgningssamtale inden for 1 måned. Antallet af samtaler kan øges afhængig af ønsker og behov fra begge sider. Samtalerne foregår sædvanligvis i institution eller skole. Hvis der er behov herfor, opsøges forældre i hjemmet, så der skabes sikkerhed for, at alle forældre deltager i udviklingssamtalerne.

For at fremme projektet skal pædagoger og lærere udvikle kompetencer i at lytte, stille cirkulære og refleksive spørgsmål, være nærværende og give og modtage feedback.

Vi forventer, at Partnerskab med Forældre i løbet af 3 år vil skabe en positiv effekt på samarbejdet med forældrene. Ligesom det vil kunne måles og mærkes på børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse. Vi forventer, at Partnerskab med Forældre kan gennemføres uden merudgift for kommuner, institutioner og skoler bortset fra tid til og omkostninger ved, at pædagoger og lærere tilegner sig øgede færdigheder i at gennemføre udviklingssamtaler.

Tel: +45 9751 1151

mu@mukon.dk

Mukon

Petuniavej 254

7800 Skive

CVR: 25080440

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her